Transunit, s.r.o sa už viac ako 25 rokov za­me­riava na do­dáv­ky, mo­der­nizá­ciu a rekon­štruk­ciu zaria­dení na vý­robu betó­no­vých zme­sí a betó­no­vé­ho to­varu, tech­no­lógii na so­li­di­fi­ká­ciu a re­cy­klá­ciu prie­my­sel­ných od­pa­dov.
Hot Line Servis
+421 905 719735
+421 905 666554

Certifikáty