• LIKVIDÁCIA A ÚPRAVA ODPADOV

    • Tieto špeciálne miešarne pre solidifikáciu a recykláciu odpadov slúžia na spracovanie odpadov z priemyselnej výroby a spaľovní pre ich spätné vrátenie do výrobného procesu resp. spracovanie nebezpečných odpadov formou solidifikácie. Sú technicky riešené individuálne pre každý odpad zvlášť podľa druhu, množstva a miesta spracovania odpadov. Možnou výstupnou formou spracovaného odpadu je briketácia a peletizácia.